ประวัติการศึกษา

การศึกษา

  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติอบรม

ประวัติอบรม

  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • Role Of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 31/2013 ของ Thai institute of Directors
  • หลักสูตร Commercial Credit Skills Assessment จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตร โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 14/2549 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย (FINEX)
  • หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 9/2560
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 3/2553 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 18/2557 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประสบการณ์การทำงาน

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

2561 – 2562 กรรมการ บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)
2560 – 2562 กรรมการ บริษัท ไรมอนแลนด์ จำกัด (มหาชน)
2558 – 2562 กรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ จำกัด
2559 – 2561 กรรมการ องค์การประปาส่วนภูมิภาค
2559 – 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
2558 – 2561 กรรมการ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
2558 – 2561 กรรมการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการความเสี่ยง / กรรมการอิสระ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบัน

ตำแหน่งปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการความเสี่ยง / กรรมการอิสระ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.พ. 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีเวลธ์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ต.ค. 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิพย ไอเอสบี จำกัด
2563 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน (บสย.F.A. Center)
2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จำกัด
2558 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ / ที่ปรึกษา ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2559 – 2564 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงไทยพานิช ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2560 – 2563 กรรมการบริหาร กองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ

หมายเหตุ :1. ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
2. กรรมการและผู้บริหารมิได้ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท