บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

(“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้เห็นควรให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสำคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดาวน์โหลด

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กฎบัตรเลขานุการบริษัท

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

          นโยบายบริษัท

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

นโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัท

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการแจ้งเบาะแส และกระบวนการพิจารณา

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายด้านความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ

          เอกสารสำคัญบริษัท

ข้อบังคับบริษัท

หนังสือบริคณห์สนธิ

หนังสือรับรองบริษัท